Tobas Jeugdhulp – Algemene informatie

Wie zijn wij

Bij Tobas Jeugdhulp bieden wij verblijf aan jeugdigen in de vorm van leefgroepen en kamertraining. Zij kunnen hiervoor op diverse locaties terecht; in Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Heerlen en Geleen. In de leefgroepen bieden we jeugdigen een vervangend thuis. Bij kamertraining wonen de jongeren zelfstandig, maar krijgen zij meerdere uren per dag begeleiding en is er een 24-uurs bereikbaarheid.

Alles draait bij ons om de jeugdigen. Zij zijn de moeite waard en mogen gezien worden. Ieder kind is anders en voor ieder individu zoeken we een passende oplossing. Wij begeleiden jeugdigen vanaf basisschoolleeftijd tot zelfstandigheid, als het niet mogelijk is dat zij eerder terugkeren naar hun thuissituatie. Als ze vanuit Tobas uitstromen naar zelfstandigheid laten we de jeugdige pas los als hij/zij er ook echt klaar voor is. Vaak zien wij dat jongeren buiten het zicht van zorgverleners vallen terwijl zij er nog niet (helemaal) klaar voor zijn. Onze aanpak voorkomt dat.

Tobas Jeugdhulp biedt individuele begeleiding aan jeugdigen die uitstromen naar zelfstandigheid, maar ook aan gezinnen om te voorkomen dat jeugdigen niet meer thuis kunnen wonen.

Hoe kan een traject eruit zien?

In eerste instantie wonen de jeugdigen in een leefgroep en daarna kunnen zij doorstromen naar de kamertraining. Als een jongere klaar is om op eigen benen te staan, wordt hij of zij geholpen bij het vinden van een zelfstandige woonruimte en worden ze op weg geholpen met de inrichting van de woonruimte. Aansluitend aan de periode van verblijf krijgen jongeren nog een half jaar ambulante begeleiding om er zorg voor te dragen dat ze een goede start maken. De begeleiding vindt plaats door de mentor waarmee ze binnen het Tobas JongerenThuis al een band hadden opgebouwd.

Veiligheid voor de jongere en zijn of haar omgeving staat hoog in ons vaandel. Jongeren die vanwege persoonlijke problematiek de veiligheid voor henzelf of de andere jongeren in gevaar brengen kunnen niet geplaatst worden in een Tobas JongerenThuis.

Begeleiding

Om mensen het beste uit zichzelf te laten halen is het vaak nodig om vaste gedragspatronen te doorbreken en uit een andere invalshoek naar zaken te kijken. Wij kunnen door onze aanpak van spiegelen van gedragspatronen dit leerproces in gang zetten en begeleiden. Drie aandachtvelden staan daarbij centraal; competentie, relatie en autonomie. Wij begeleiden mensen om hun competenties maximaal te benutten, de relatie met de omgeving te optimaliseren, eigen keuzes te maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Doelstelling daarbij is dat mensen goed functioneren, daar voldoening uithalen, zich prettig voelen in hun omgeving en daar mede verantwoordelijkheid voor dragen. Als deze doelstelling niet realiseerbaar is in de huidige context begeleiden we mensen in het maken van keuzes die mogelijk leiden tot het inslaan van nieuwe wegen, met meer mogelijkheden voor hen om met voldoening hun capaciteiten optimaal te benutten in een prettige omgeving. Om dit te bereiken heeft iedere jongere een eigen trajectplan waarin de persoonlijke doelen zijn vastgelegd. Dit trajectplan wordt iedere 3 maanden besproken en waar nodig bijgesteld.

Tobas Jeugdhulp begeleidt ook mensen in een traject dat moet leiden tot volledig participatie in de maatschappij. Wij houden uitdrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en zullen samen proberen om de belemmerende factoren weg te nemen die een succesvol traject verstoren. Voor mensen in een schijnbaar uitzichtloze situatie is het belangrijk dat zij succeservaringen opdoen en in kleine stappen weer vertrouwen krijgen in de toekomst en in hun eigen vermogen om die toekomst in te vullen. Onze werkwijze kenmerk zich door een oprechte betrokkenheid bij de persoon, het creëren van kansen en vooral er zijn op de momenten dat het nodig is; niet alleen bij de stappen vooruit, maar ook als het even tegenzit.

Informatie voor jeugdigen

Bij Tobas Jeugdhulp zorgen wij er op de eerste plaats voor dat je een veilig thuis krijgt. Niet alleen een plaats om te slapen, maar een eigen plek waar je je thuis voelt. Je hebt inspraak in het bewonersoverleg en eventueel de cliëntenraad. Je mag bij ons bezoek ontvangen, net zoals je dat thuis ook gewend bent. Een vriend of vriendin mag ook gerust een keer mee-eten, net zoals je familieleden.

Samen met je mentor stel je een trajectplan op waarin je je eigen doelen vastlegt rondom jouw ontwikkeling. We kijken welke stappen nodig zijn om jou te laten groeien naar zelfstandigheid. Je kunt alle zaken met je mentor bespreken. Tobas Jeugdhulp vindt het belangrijk dat je ook sociale contacten hebt buitenshuis, daarom stimuleren we je lid te worden van een vereniging. Wanneer je vanuit Tobas Jeugdhulp uitstroomt naar een eigen woonruimte, helpen wij je mee om een goede start te maken.

Je wordt bij ons volledig geaccepteerd zoals je bent. Uiteraard gelden er bij ons wel regels waar je je aan dient te houden en word je aangesproken op gedrag dat het behalen van je persoonlijke doelen in de weg staat. Er wordt dan ook van jou verwacht dat je je eigen kamer schoonhoudt en zelf je kleding wast. Als je nog op de basisschool zit doen wij de was voor je. Als je op de middelbare school zit gaan we je leren dit zelf te doen. Alle gemeenschappelijke ruimtes en de sanitaire voorzieningen worden schoongehouden door een huishoudelijke hulp, maar ook jeugdigen hebben corveetaken.

Informatie voor ouders/begeleiders

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Sommige problemen kunt u zelf oplossen, maar soms heeft u behoefte aan hulp van buitenaf. Bij Tobas Jeugdhulp nemen we niet uw rol als ouder over. Wel nemen we soms deels de opvoedkundige taak over, maar u blijft de ouder waarmee wij intensief overleg blijven voeren. Bij Tobas Jeugdhulp zorgen wij ervoor dat kinderen een veilige plek krijgen, waar zij kunnen werken aan hun toekomst.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In principe is die hulp er voor jongeren tot 18 jaar. Bij Tobas Jeugdhulp bereiden we de jongeren voor op hun 18e verjaardag. We helpen hen bijvoorbeeld bij het aanvragen van studiefinanciering en het kiezen van een zorgverzekering. Heeft de jongere na zijn 18e verjaardag nog ondersteuning nodig, dan vragen wij dit samen met de jongere aan bij de gemeente.

Privacy

Alle professionals bij Tobas Jeugdhulp zijn gehouden aan hun beroepsgeheim. Wij wisselen alleen informatie uit als daarvoor toestemming is verleend. Alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot privacygevoelige informatie. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, weegt veiligheid zwaarder dan de privacyregels.

Cliëntenraad

Tobas Jeugdhulp kenmerkt zich door kleinschaligheid en betrokkenheid bij haar cliënten. Wij vinden het heel belangrijk om cliënten, zowel jongeren als ouders, te betrekken bij de verbetering van de zorg. Deze betrokkenheid krijgt vorm via de cliëntenraad, waarin jongeren en ouders – gezamenlijk – deelnemen. Vraag gerust om meer informatie.

Informatie voor verwijzers

Alle kinderen verdienen het om veilig en gezond op te groeien. Ouders en verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, biedt Tobas Jeugdhulp een vervangend thuis en werkt aan relatieherstel tussen jongere en ouder(s). Wij bieden verblijf op basis van een indicatie vanuit de Jeugdwet. Na verblijf is ambulante begeleiding mogelijk door Tobas Jeugdhulp of een collega-organisatie, afhankelijk van de gemeente die verantwoordelijk is. Wij verzorgen verblijf op vijf locaties: in Kerkrade, Landgraaf, Heerlen en Brunssum. Iedere jongere krijgt een individueel traject afgestemd op zijn behoeftes. We werken nauw samen met collega-instellingen die bijvoorbeeld zorgen voor behandeling. Wij investeren in de toekomst van de jeugdige en het relatieherstel tussen ouder(s) en kind. Het kind moet kunnen terugvallen op zijn eigen sociale netwerk, zeker als hij Tobas Jeugdhulp verlaat.

Wachtlijsten

Momenteel zijn er geen wachtlijsten.

Contactformulier Tobas Jeugdhulp


Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Sinds 1 mei 2020 heeft Tobas Jeugdhulp het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verkregen. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om de meldcode binnen onze organisatie te borgen, te werken met een goed protocol en een aandachtsfunctionaris. Het protocol is bedoeld om onze medewerkers snel duidelijkheid te geven over de te nemen stappen binnen de meldcode. Meer informatie hierover vindt u bij de LVAK.