Intakeprocedure

Tobas Jeugdhulp biedt jeugdigen verblijf en individuele begeleiding vanuit de Jeugdwet. Dit doen we met oprechte en persoonlijke betrokkenheid.

Zes fases

Concrete plaatsing bij Tobas Jeugdhulp kan pas plaatsvinden als de benodigde informatie beschikbaar is. Zo kunnen we bepalen of we de hulp kunnen bieden die nodig is. We willen voorkomen dat een jeugdige op de verkeerde plek terechtkomt. Daarom gaan zorgvuldig te werk tijdens de aanmeld- en intakeprocedure. Hierin onderscheiden we 6 fases:

Een consulent van de gemeente, gezinsvoogd of medisch specialist neemt telefonisch of per mail contact met ons op. Zonder een naam te noemen, beschrijven zij met welke reden zij vinden dat de betreffende jeugdige door ons begeleid moet worden. Hierna wordt het aanmeldformulier ingevuld en verzonden.

In de volgende situaties heeft Tobas Jeugdhulp mogelijk géén passend aanbod:

  • Een IQ lager dan 80;
  • Ernstige psychiatrische problematiek;
  • Problematisch drugsgebruik en/of verslaving;
  • Ernstig acting-out gedrag waardoor de veiligheid van jeugdigen in gevaar komt;
  • Gebrek aan motivatie voor persoonlijke ontwikkeling.

De verwijzer vult het aanmeldformulier in en stuurt deze naar Tobas Jeugdhulp. Belangrijke informatie zoals diagnostiek is benodigd om te bepalen of een jeugdige past in één van de locaties. Hierna volgt een intakegesprek.

Bij het intakegesprek zijn de jeugdigen, de ouder(s)/het netwerk en de verwijzer aanwezig. Vanuit Tobas is de directeur aanwezig. Hierin leggen wij uit wat wij kunnen betekenen voor de jeugdige, maar ook wat wij verwachten van hem of haar. Dit gesprek dient ook als kennismaking.

Samen met een gedragswetenschapper van Tobas gaat de jeugdige in gesprek over de doelen waaraan hij of zij wil werken tijdens het verblijf. Ook bekijken we welke hulp daarbij nodig is.

De gedragswetenschapper gaat samen met de ouders en andere personen die belangrijk zijn voor de jeugdige in gesprek. Deze gesprekken vinden meestal thuis plaats. Samen bespreken we welke hulp de ouders nodig vinden, maar ook hoe de ouders betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Tijdens het wekelijkse instroomoverleg bespreken we jeugdigen die de intakeprocedure doorlopen hebben. Gezamenlijk besluiten we of Tobas de benodigde hulp kan bieden en of een jeugdige bij ons kan komen wonen.

Aanmelden?

Aanmelden