Aanmeld- en intakeprocedure

Tobas Jeugdhulp biedt jeugdigen verblijf en individuele begeleiding vanuit de Jeugdwet. Dit alles vanuit oprechte betrokkenheid en volledige acceptatie van de jongere als persoon.

Concrete plaatsing bij Tobas Jeugdhulp kan pas plaatsvinden als de benodigde informatie beschikbaar is om te bepalen of wij de hulp kunnen bieden die nodig is voor de jeugdige. Daarom besteedt Tobas Jeugdhulp veel aandacht aan de Aanmeld- en Intakefase. Hierin onderscheiden we 6 fases:

Stap 1

Een consulent van de gemeente, een gezinsvoogd of een medisch specialist nemen telefonisch of per mail contact op met Tobas Jeugdhulp en beschrijven zonder naam van de jeugdige te noemen met welke reden zij vinden dat een jeugdige bij Tobas Jeugdhulp zou kunnen wonen of door Tobas begeleid zou kunnen worden. Als er geen sprake is van onderstaande uitsluitingscriteria wordt het aanmeldformulier verzonden.

Uitsluitingscriteria (in welke situatie heeft Tobas Jeugdhulp geen passend aanbod):

  • een IQ lager dan 80
  • ernstige psychiatrische problematiek
  • ernstig agressief en acting-out gedrag
  • drugsgebruik en/of verslavingsproblematiek
  • niet bereid om noodzakelijk aanvullende behandeling te accepteren.

Deze opsomming is niet limitatief.

Stap 2

Het aanmeldformulier wordt door de verwijzer ingevuld en geretourneerd naar Tobas Jeugdhulp. Tevens wordt gevraagd om belangrijke informatie, zoals diagnostiek, te verstrekken. Als op basis van de informatie uit het aanmeldformulier een jongere zou kunnen passen in een van de locaties van Tobas Jeugdhulp vindt een intakegesprek plaats.

Stap 3

Bij het intakegesprek zijn aanwezig: de jongere, de ouder(s) / het netwerk, de verwijzer vanuit de gemeente of de betrokken medewerker van Bureau Jeugdzorg. Vanuit Tobas Jeugdhulp zijn de intaker en directeur aanwezig. Tijdens dit gesprek vertellen we wat Tobas Jeugdhulp voor de jeugdige zou kunnen betekenen, maar ook wat wij verwachten van de jeugdige. Ook vindt de eerste kennismaking plaats met de jeugdige en zijn of haar netwerk.

Stap 4

De jeugdige heeft een gesprek met de gedragswetenschapper van Tobas Jeugdhulp. In dit gesprek willen wij de jeugdige beter leren kennen en wordt in kaart gebracht aan welke doelen hij of zij wil werken en welke hulp daarbij nodig is.

Stap 5

De gezinsondersteuner gaat met ouders en andere voor de jeugdige belangrijke mensen in gesprek. Deze gesprekken vinden in de regel plaats bij mensen thuis. In dit gesprek willen wij een beeld krijgen van de hulp die volgens ouders nodig is, maar ook hoe ouders betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Stap 6

Wekelijks wordt binnen Tobas Jeugdhulp een instroomoverleg gehouden. In dit overleg bespreken we de jongeren die aangemeld zijn en waarmee de intakeprocedure is doorlopen. Alle medewerkers die hierin gesprekken hebben gevoerd zijn aanwezig bij het instroomoverleg. Gezamenlijk besluiten we of wij de hulp die een jongeren nodig heeft kunnen bieden en dus of de jeugdige bij Tobas kan komen wonen.

Met deze uitgebreide intakefase willen we voorkomen dat een jeugdige op de verkeerde plek terecht zou komen. Als een jeugdige bij Tobas Jeugdhulp komt wonen, dan gaan we ervanuit dat de hij of zij na verloop van tijd terugkeert naar huis of uitstroomt naar een eigen fijne woonplek.

Contactformulier


Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Sinds 1 mei 2020 heeft Tobas Jeugdhulp het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verkregen. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om de meldcode binnen onze organisatie te borgen, te werken met een goed protocol en een aandachtsfunctionaris. Het protocol is bedoeld om onze medewerkers snel duidelijkheid te geven over de te nemen stappen binnen de meldcode. Meer informatie hierover vindt u bij de LVAK.