Aanmeldings- en intakeprocedure Tobas Jeugdhulp

 

Tobas biedt jongeren verblijf en ambulante begeleiding met een indicatie J&O vanuit de Jeugdwet. Dit alles vanuit oprechte betrokkenheid en volledige acceptatie van de jongere als persoon.

Om dit goed te kunnen doen handelt Tobas Jeugdhulp volgens het 8-fasen model van Movisie. Hierbij worden 8 fasen onderscheiden:

Fase 1: Aanmelding
Fase 2: Intake
Fase 3: Opstart
Fase 4: Analyse
Fase 5: Planning
Fase 6: Uitvoering
Fase 7: Evaluatie
Fase 8: Uitstroom

Concrete plaatsing in een Tobas JongerenThuis kan pas plaatsvinden als de voor Tobas benodigde informatie beschikbaar is. Daarom besteedt Tobas Jeugdhulp veel aandacht aan de Aanmeldings- en Intakefase.

Het Aanmeldformulier wordt door de verwijzer ingevuld en geretourneerd naar Tobas Jeugdhulp. Als op basis van de informatie uit het aanmeldformulier een jongere zou kunnen passen in een van JongerenThuis locaties vindt het eerste contact plaats tussen de jeugdige en de intaker van Tobas Jeugdhulp. In deze fase is vooral aandacht voor het leefgebied Zingeving. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie (vooral ook om het hulpaanbod te aanvaarden).

Dit gesprek vindt alleen plaats als uit het aanmeldformulier blijkt dat de hulp die Tobas kan bieden aansluit bij de hulpvraag van de jongere.

Bovendien dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 1. Verwijzing heeft plaatsgevonden door gemeente of een gecertificeerde instelling.

 2. Bij verwijzing door de gemeente of een gecertificeerde instelling is een volledig ingevuld plan “1Gezin 1Plan 1Regisseur” (hierna te noemen Plan 1G 1P 1R) aanwezig. Hierin is duidelijk vermeld wat de hulpvraag is en welke doelen er bereikt dienen te worden.

 3. De jeugdige en/of zijn gezagsdragers ondertekenen een Toestemmingsverklaring bij de verwijzer. Indien deze niet aanwezig is, dan tekent de jeugdige en/of zijn gezagsdragers de Toestemmingsverklaring van Tobas Jeugdhulp. Hierdoor wordt  Tobas Jeugdhulp gemachtigd om aanvullende informatie die van derden nodig geacht wordt op te vragen bij verwijzers, behandelend artsen, hulpinstanties en eerdere begeleiders en zorgaanbieders. 

 4. Uitsluitingscriteria. In de volgende gevallen zal Tobas Jeugdhulp in ieder geval niet tot plaatsing overgaan: 
  • IQ lager dan 80;
  • ernstige psychiatrische problematiek;
  • ernstig agressief en acting out gedrag;
  • drugsgebruik en/of alcoholgebruik;
  • verslavingsproblematiek;
  • zwangerschap of ouderschap;
  • ernstige dreiging vanuit netwerk;
  • geen bereidheid om noodzakelijke aanvullende behandeling te accepteren.
   Deze opsomming is niet limitatief.   

 5. Matchingcriteria. Uit het intakegesprek kan blijken dat plaatsing in een JongerenThuis niet wenselijk is omdat de nieuw te plaatsen jeugdige niet past binnen de groep. Er zijn hiervoor moeilijk harde criteria te benoemen. Het oordeel wordt in belangrijke mate bepaald door de informatie die verstrekt wordt door de jeugdige zelf en/of zijn gezagsdragers en betrokken instanties. Het gevoel en de empathie van de professionals van Tobas en de bekendheid met de reeds aanwezige jeugdigen spelen hierbij een belangrijke rol.
  In ieder geval zal een nieuwe aanmelding niet geplaatst worden als daarmee de veiligheid voor de andere jongeren in gevaar komt.

 6. Indien wordt besloten tot plaatsing en een jeugdige komt uit een gesloten setting, dan zal deze in 1e instantie geplaatst worden in een verblijf met 24-uurs toezicht.

 7. Indien wordt besloten tot plaatsing wordt het individuele Trajectplan gemaakt op basis van Plan 1G 1P 1R. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van de signaalkaarten uit de Toolkit “Vakkundig overwegen en beslissen over zorg aan jeugdigen” van BJZ.

  Driemaandelijks vindt er een evaluatie plaats.

 8. Indien de geplande doelen zijn behaald of er is sprake van wijziging van de situatie wordt de Uitstroomfase opgestart. Er wordt dan een apart eindverslag opgesteld.